IGEA logo IGEA logo IGEA logo English
Upravljajmo s prostorom SKUPAJ

O nas

Geografski informacijski sistemi (GIS) so že od ustanovitve leta 1989 rdeča nit dejavnosti podjetja IGEA d.o.o. Bogato znanje in izkušnje nadgrajujemo v celovit pristop pri izvajanju storitev na področju prostorske informatike, evidentiranja nepremičnin, upravljanja infrastrukture in načrtovanja prostora.

Smo eno redkih podjetij, ki je razvilo državne zemljiško-katastrske sisteme v več državah: Slovenija, Hrvaška, Makedonija.

Razpolagamo s certifikatoma ISO 9001:2015 in SIST ISO/IEC 27001:2013, smo Oracle GOLD partnerji, imamo pa tudi NATO C3 Agency BOA certifikat. Pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost imamo registrirano raziskovalno skupino pod številko 1504.

Produkti

Naši ključni produkti:

Zemljiški kataster

Informacijski sistem za vodenje uradnih grafičnih in opisnih podatkov zemljiškega katastra

Delovodnik za izvedbo upravnega in tehničnega dela postopka

"Debeli klient" za izdelavo elaborata sprememb

Mehanizmi za prevzem elaborata, kontrolo podatkov in izvedbo spremembe

Integracija ali povezava zemljiške knjige in zemljiškega katastra

Integracija z distribucijskim sistemom

Naročnik: Državna geodetska uprava

Kataster stavb

Informacijski sistem za vodenje uradnih podatkov katastra stavb

Vključeni tehnični podatki o stavbah in delih stavb ter podatki o lastništvu

Vključeni podatki za množično vrednotenje nepremičnin

Povezava z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo

Integracija z distribucijskim sistemom

Naročnik: Državna geodetska uprava

Zbirni kataster GJI

Enotni državni sistem zbirnih podatkov o gospodarski javni infrastrukturi:

  • prometna infrastruktura
  • energetska infrastruktura
  • komunalna infrastruktura
  • vodna infrastruktura
  • elektronske komunikacije
  • infrastruktura s področja varstva okolja

Mehanizmi za kontrolo in verifikacijo podatkov, ki jih v sistem posredujejo upravljavci gospodarske infrastrukture

Integracija z distribucijskim sistemom

Naročnik: Državna geodetska uprava

Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin

Register transakcij nepremičnin

Modeli množičnega vrednotenja nepremičnin (vrednostne tabele, vrednostne zone, dodatni faktorji)

Sistem za vodenje modelov množičnega vrednotenja

Sistem za izvedbo množičnega vrednotenja (Kalkulator)

Integracija z distribucijskim sistemom

Naročnik: Državna geodetska uprava

Distribucijski sistem prostorskih podatkov

Celovit informacijski sistem namenjen diseminaciji prostorskih podatkov

Sistem fizično ločen od produkcijskih sistemov

Mehanizmi replikacije podatkov

OGC skladne omrežne storitve na Geoserver platformi (WMS/WFS/WMST)

Aplikacije za dostop in vpogled v podatke

Ločen »zasebni« in »javni« del infrastrukture

Povezava z INSPIRE metapodatkovnim sistemom

Protokoli za zagotavljanje varnega dostopa do podatkov

Protokoli za avtentikacijo uporabnikov

Naročnik: Državna geodetska uprava

INSPIRE infrastruktura za prostorske podatke

Načrt transformacije podatkov iz obstoječih podatkovnih shem v INSPIRE prilagojene sheme

INSPIRE skladna podatkovna baza s transformacijskimi mehanizmi

Omrežne storitve za vpogled (WMS) in prenos (WFS) na odprtokodni GeoServer infrastrukturi

Metapodatkovni sistem na odprtokodni rešitvi GeoNetwork, vključno z mehanizmi harvestiranja noter/ven

Metapodatki za zbirke podatkov in pripadajoče omrežne storitve

Enotna vstopna točka - INSPIRE geoportal

Naročnik: Nacionalna INSPIRE kontaktna točka

Prostorski informacijski sistem

Informacijski sistem za podporo procesom prostorskega načrtovanja in graditve

Zbirka upravnih aktov s področja graditve (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja, inšpekcijske odločbe)

Zbirka pravnih režimov in druge prostorske zbirke

Povezava organov: Upravne enote, ministrstva, inšpekcijske službe, občine

Integracija z distribucijskim sistemom

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Sistem registrov energetskih izkaznic

Sistem registrov na ravni države, ki so osnova za učinkovito energetsko upravljanje in prenovo javnih in drugi stavb

Register energetskih izkaznic

Register pregledov klimatskih naprav

Register pregledov ogrevalnih naprav

Sistem energetskega knjigovodstva javnih stavb

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Informacijski sistem »Neurja«

Delovodnik za spremljanje aktivnosti izvajanja ukrepov državne pomoči pri sanaciji naravnih nesreč

Povezava s sistemom pisarniškega poslovanja (sprejemna e-pošta, označevanje dokumentov)

Prikaz lokacij in elementov obravnavanih primerov v spletnem GIS pregledovalniku

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Sistem kartiranja širokopasovnega omrežja

Sistem za evidentiranje omrežnih priključnih točk (navezava na podatke zbirnega katastra gospodarske infrastrukture)

Sistem za avtomatsko izdelavo kartiranja »belih« lis

Naročnik: Ministrstvo za informacijsko družbo

Banka cestnih podatkov

Izdelava evidence kategoriziranih cest s cestnimi odseki

Pridobivanje podatkov o elementih in napravah na cestah

Kontrola in vključitev podatkov v banko cestnih podatkov

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo

NOVO: Integralna GIS platforma za občine

Baza in arhiv prostorskih podatkov (PostGIS/Postgres)

Sistem osveževanja prostorskih podatkov (Replikator)

Metapodatkovni sistem (GeoNetwork)

OGC in INSPIRE skladne omrežne storitve WMS/WFS/WPS (GeoServer)

Spletna "mashup" aplikacija za pregled prostorskih podatkov prilagojena mobilnim napravam (OpenLayers)

Naročnik: Občine, večji upravljavci infrastruktur, sistemi pametnih mest

Storitve

Izvajamo širok spekter storitev na različnih področjih:

Reference

Ključni referenčni projekti, ki jih izvajamo v različnih državah:

Novice

Novice in aktualni dogodki na področju našega delovanja:

Kontakt

Kontaktirajte nas in izvedeli boste več o možnostih sodelovanja.

Naziv:
IGEA, Svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o.
Naslov:
Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana
Telefon:
01 200 76 00
Faks:
01 256 78 67
E-pošta:
info@igea.si
ID številka DDV:
SI58677950
Matična številka:
5336236
Transakcijski račun:
02045-0011795682-NLB
Klasifikacija:
62.090