ozadje_oblaki-n

iPot: Integrirano pilotno okolje trajnostne mobilnosti pametnega mesta

Trajanje: 1. 10. 2019 do 28. 2. 2023

Partnerji projekta: Iskra d.d., A1 Slovenije d.d., Comtrade d.o.o., GLOBTEL Holding d.o.o., Žejn d.o.o., Igea d.o.o., msg  life odateam d.o.o., Bass d.o.o., Inova IT d.o.o., SPARK Inovacije d.o.o.

Namen operacije

a) Dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov, usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, s katerimi se bo dosegalo:

– skrajšanje časa od ideje do trga,

– pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,

– povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;

b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Kratek povzetek projekta

Cilj projekta iPot je vzpostaviti celostno platformo mobilnosti naslednje generacije, ki bo kot edinstven produkt v svetovnem merilu omogočala v prvi vrsti zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov (BigData) v realnem času, prav tako pa bo upravljalcem mestnih središče in infrastrukture nudila vse mobilnostne storitve mesta v eni dostopni točki (enotni mobilni aplikaciji). Partnerji projekta iPOT razpolagajo z bistvenimi omogočitvenimi tehnologijami in komponentami, ki rešujejo ključne izzive naslednje generacije sistemov trajnostne mobilnosti. Iz tehnološkega vidika se projekt osredotoča na nadgradnjo obstoječih rešitev in njihovo integracijo v celostno platformo mobilnosti naslednje generacije, ki bo kot edinstven produkt v svetovnem merilu omogočala:

  • Realno-časovno analizo BigData o stanju prometa, parkirišč, javnega potniškega prometa in vozil v sistemu za deljenje. To bo upravljavcem prometne infrastrukture v nadzorni sobi omogočalo (i) celovit pogled na stanje prometa, (ii) prilagajanje prometnih in parkirnih režimov ter dinamično lokacijsko dodeljevanje kapacitet (npr. avtobusov, avtomobilov in koles) in (iii) sistematično oceno učinkovitosti sprejetih ukrepov, podprto s sistemom za beleženje zgodovine in napovedovalno analitiko za podatkovno podprto odločanje.
  • Uporabnikom prometne infrastrukture (meščanom) nudila vse napredne mobilnostne storitve mesta v eni dostopni točki (enotni mobilni aplikaciji). Pri tem bo beleženje uporabe storitev temeljilo na tehnologiji blockchain, kar bo na eni strani uporabnikom omogočilo poenostavljeno plačevanje z namensko kriptovaluto in hkrati zagotavljalo enostavno integracijo novih inovativnih storitev ponudnikom izven konzorcija zgolj na osnovi implementacije standardiziranih vmesnikov razvite platforme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«.

www.eu-skladi.si