Informacijski sistemi

Državni nepremičninski informacijski sistem

Državni nepremičninski informacijski sistem je celovit sistem za vzdrževanje uradnih podatkov o nepremičninah (zemljišča in stavbe) in vključuje sistem za vodenje postopkov, spletni GIS klient za vzdrževanje grafičnih podatkov, sistem kontrol podatkov in integracijo z drugimi sistemi.

Kataster gospodarske infrastrukture

Kataster gospodarske infrastrukture vključuje podatke o objektih in napravah podzemne in nadzemne gospodarske infrastrukture kot so: komunalna infrastruktura, prometna infrastruktura, energetska infrastruktura, vodna infrastruktura, energetska infrastruktura, elektronske komunikacije, infrastruktura varstva okolja.

Distribucijski sistem in INSPIRE infrastruktura za prostorske podatke

Distribucijski sistem je jedro nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture, vključuje sistem OGC in INSPIRE skladnih omrežnih storitev, nacionalni metapodatkovni sistem in niz spletnih GIS aplikacij za različne tipe uporabnikov.

Prostorski informacijski sistem

Prostorski informacijski sistem je namenjen podpori procesom s področja graditve in prostorskega načrtovanja. Vključuje širok nabor podatkov: prostorski akti, upravni akti, javno pravni režimi in druge zbirke.

Banka cestnih podatkov

Banka cestnih podatkov je uradna država zbirka podatkov o kategoriziranih cestah, ki je osnova za učinkovito upravljanje z cestnim omrežjem.

Informacijski sistem Neurja

Informacijski sistem Neurja omogoča spremljanje aktivnosti v uradnih procesih izvajanja ukrepov pri naravnih nesrečah, omogoča povezavo s sistemom pisarniškega poslovanja in prikaz lokacij dogodkov v spletnem GIS pregledovalniku.

Register energetskih izkaznic

Sistem energetskih izkaznic vključuje register izdanih energetskih izkaznic stavb, sistem energetskega knjigovodstva javnih stavb in druge komponente, ki so osnova za učinkovito energetsko upravljanje in prenovo fonda javnih stavb.

Sistem kartiranja širokopasovnega omrežja

Sistem kartiranja širokopasovnega omrežja temelji na evidentiranje omrežnih priključnih točk (navezava na podatke zbirnega katastra gospodarske infrastrukture) in sistemu za avtomatsko analizo območij t.i. »belih« lis.

Integralna GIS platforma za pametna mesta

Integralna GIS platforma je podatkovno jedro prostorskih podatkov v občini. Vključuje sistem za osveževanje podatkov (replikator) in sistem OGC skladnih omrežnih storitev. Platforma omogoča uvedbo aplikacij za različne končne uporabnike s področja pametnega upravljanja mest.