Področja delovanja

Ključni referenčni projekti, ki jih izvajamo v različnih državah.
Izvajamo jih v: Sloveniji, Srbiji, Makedoniji in na Hrvaškem.

SLOVENIJA

Geodetska uprava RS

 • Digitalizacija in posodobitev zemljiškega katastra (1992 – 2002)
 • Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema zemljiškega katastra (1994 – danes)
 • 3D zajem podatkov katastra stavb (1998 – 2004)
 • Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema katastra stavb (1996 – danes)
 • Razvoj in vzdrževanje zbirnega katastra gospodarske infrastrukture (2004 – danes)
 • Razvoj in vzdrževanje distribucijskega sistema (2003 – danes)
 • Razvoj in vzdrževanje evidence trga nepremičnin (2004 – 2009)
 • Razvoj INSPIRE skladnih omrežnih storitev (2010 – danes)
 • Zajem topografskih podatkov nivoja 1:5000 (1998 – danes)
 • Izboljšava lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (2013 – 2014)
 • Izdelava računalniškega programa CBN – grafika zemljiškega katastra (2014 – 2016)

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Slovenski ekološki projekt – geografski informacijski sistem – projekt ONIX (1997 – 2000)
 • Informacijski sistem NARAVA (2000 – 2007)
 • Informacijski sistem za učinkovito uporabo zbirke gradbenih predpisov (2005 – 2006)
 • Razvoj in vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema (2010 – danes)
 • Informacijski sistem Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč (2004 – danes)
 • Izvedba masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč (2015)

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Vzdrževanje aplikacije za vodenje subvencioniranja dijaških in študentskih mesečnih vozovnic v javnem potniškem prometu (2012 – danes)
 • Razvoj sistema registrov energetskih izkaznic (2013 – danes)

Ministrstvo za finance

 • Razvoj sistema vrednotenja in obdavčenja nepremičnin (2001 – 2004)

Direkcija RS za ceste

 • Priprava strokovnih podlag za izvajanje GJS javnega potniškega prometa v Sloveniji (2008 – 2009)
 • Analiza obstoječih lokacij cestno vremenskih postaj in smernice za izbiro novih lokacij (2008 – 2009)
 • Izdelava, vzdrževanje in nadgradnje GIS pregledovalnika državnih cest (2001 – 2015)

Ministrstvo za obrambo

 • Informacijski sistem e-GIS UJME (1997 – 2010)
 • Informacijski sistem za podporo ukrepanju ob klicu na številko 112 – SPU 112 (2003 – 2009)
 • Razvoj in vzdrževanje programske opreme UDIGISP – Upravljanje in distribucija GIS-a (2004 – 2015)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Vzpostavitev in vzdrževanje evidence nepremičnin v upravljanju ministrstva (2007 – 2014)

Direktorat za informacijsko družbo

 • Informacijski sistem za nadzor nad podatki o dostopnosti širokopasovnega omrežja in kartiranje belih lis (2013 – danes)

Občine

 • Dopolnitev evidenc za odmero NUSZ (1997 – danes)
 • Nastavitev evidence nepremičnin v lasti občine (1999 – danes)
 • Razvoj in vzdrževanje aplikacij ISLS in podatkovnega jedra Urban (2002 – 2015)
 • Razvoj in vzdrževanje spletne strani e-Geocenter.com (2006 – 2010)
 • Programi opremljanja zemljišč za gradnjo (2007 – danes)
 • Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (2007 – 2016)
 • Določitev zemljišč za gradnjo (2009 – danes)
 • Novelacija odloka o občinskih cestah in ureditev banke cestnih podatkov (2009 – 2010)
 • Strokovno inženirske storitve do pridobitve gradbenega dovoljenja za zagotavljanje poplavne varnosti (2014 – 2016)
 • Strokovna podpora pri pripravi in uvajanju koncesije za mestni javni potniški promet (2014 – danes)
 • Razvoj integralne GIS platforme (2015 – danes)
 • Gospodarski subjekti
 • Izgradnja in nadgraditev digitalnega prostorskega informacijskega sistema Rudnika Idrija SIPIR (1994 – 1999)
 • Izdelava, vzdrževanje, svetovanje ter nadaljnji razvoj programskega paketa za spremljanje odkupa parcel (1999 – 2015)
 • Vzpostavitev evidence nepremičnin in izdelava načrta ravnanja z nepremičninami v lasti podjetja (2001 – danes)
 • Vzdrževanje podatkov cestnega omrežja v GIS okolju za potrebe navigacije (2004 – 2013)
 • Razvoj in implementacija internet pregledovalnika prostorskih podatkov v povezavi s podatki o cestah (2003 – 2013)
 • Izdelava strateških smernic in poslovnega načrta za gospodarjenje z nepremičninami (2007 – 2014)
 • Razvoj in vzdrževanje spletnega pregledovalnika vodovodnega omrežja (2006 – danes)
 • Informacijska, svetovalna in operativna podpora projektu Barbara (2008 – 2009)
 • Izvedba strokovno – administrativnih del pri sklepanju služnostnih pogodb (2008 – 2010)
 • Izdelava projektne dokumentacije po postopku izdelave projektne dokumentacije za gradnjo baznih postaj (2009 – 2010)
 • Virtualizacija lokacij in prostorov (2010)
 • Urejanje baze podatkov o nepremičninah za potrebe projekta obveščanja o poizkusnem izračunu vrednosti nepremičnin (2010)
 • Razvoj spletne aplikacije ZKP24UR (2011 – danes)
 • Elektronski servis za podatke o nepremičninah in ogroženosti na nivoju hišnih številk (2013 – danes)
 • Izdelava gradiv za državne prostorske načrte (2015 – 2016)

Regionalni projekti

 • Izvedba vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v občinah Koroške regije (2007 – 2009)
 • Izvedba operacije Regijska mreža tematskih poti (2008 – 2009)
 • Vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture v občinah Štajerske regije (2008 – 2009)
 • Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture v občini Piran (2008 – 2009)
 • Vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture v jugovzhodni Sloveniji (2008 – 2010)
 • Aktivna e-Dolenjska (2010 – 2011)
 • HARMO-DATA (2017-2019)

Razvojno-raziskovalni projekti

 • PAKT – Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju (2017-2020)

HRVAŠKA

Državna geodetska uprava in Ministrstvo za finance

 • Združeni informacijski sistem (ZIS) za zemljiški kataster in zemljiško knjigo Republike Hrvaške (2007 – 2010)
 • Razvoj “One Stop Shop” sistema ZIS (2013 – 2014)
 • Nadgradnje in implementacija sistema ZIS (2014 – 2016)
 • Nadgradnje sistema ZIS (2016-2020)

SEVERNA MAKEDONIJA

Agencija za kataster nepremičnin

 • Informacijski sistem za elektronski kataster Makedonije (2008 – 2010)
 • Sistem e-CGW za integracijo sistema e-Kat s sistemom ERP, vključno s sistemom e-Kat Lite (2013 – 2014)
 • Nadzor kakovosti – Digitalni grafični podatki v sistemu e-Kat (2012 – 2015)
 • Razvoj katastra javne infrastrukture kot nadgradnja sistema e-Kat (2013 – 2014)
 • Register naslovov (2015 – 2016)
 • Nadgradnje in vzdrževanje sistema e-Kat in e-Kat Lite (2015-2019)

Javno podjetje za državne ceste

 • Vzpostavitev Digitalnega arhiva (2017 – 2020)
 • RAMS programska oprema, cestne meritve in svetovalne storitve (2017-2020)

SRBIJA

Republiška geodetska uprava Srbije

 • Izboljšava kakovosti podatkov v izpostavah geodetske uprave (2018 – 2019)
 • Razvoj sistema in implementacija faza 2 – register naslovov, register prostorskih enot (2018 – 2019)
 • Razvoj sistema faza 3 – alfanumerični in grafični moduli zemljiškega katastra (2018 – 2021)
 • Programska orodja za vzdrževanje grafičnih podatkov in Kataster zgradb (2019-2020)
 • Harmonizacija podatkov (2019-2020)

KOSOVO

Kosovska katastrska agencija

 • Izdelava prostorskega portala v okviru projekta »Tehnična pomoč Republiki Kosovo pri vzpostavljanju baz za prostorsko planiranje« (2009)

ČRNA GORA

Ministrstvo za promet in pomorske zadeve

 • Tehnična podpora in svetovanje Ministrstvu za promet in pomorske zadeve Republike Črna gora (2002 – 2003)